Användarvillkor

Version: 1.00

Giltig f.o.m. UTC: 2019-03-29 09:05:56

StreetCoin AB’s Användarvillkor

Villkoren gäller från och med den 22 april 2019, version 1.1

Användarvillkoren är ett levande dokument och kommer därmed att löpande uppdateras för att vidmakthålla samtliga parters rättigheter, skyldigheter och lagen i respektive region. När vi gör väsentliga ändringar av villkoren ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna.

Inledning

Vi är mycket glada över att du har valt att bli medlem i ett avancerat belöningsprogram eller som även kallas lojalitetsprogram. Genom användning av de tjänster som StreetCoin AB gör tillgängliga genom att, ladda ner och installera mobil app, använda StreetCoin AB’s webbapplikationer och webbplatser, registrera dig och acceptera villkoren, har du som användare ingått ett avtal med StreetCoin AB som påverkar dina juridiska rättigheter och skyldigheter, och är en bekräftelse på att du har läst och förstått villkoren, accepterar villkoren, och samtycker till att vara bunden av dem.

Dessa villkor innehåller viktig information om StreetCoin AB’s tjänster som tillhandahålls dig och om eventuella betalningar, skatter och avgifter som vi fakturerar dig. Villkoren innefattar information om framtida ändringar av villkoren, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, information om integritetsskydd, avstående från grupptalan och tvistlösning genom skiljeförfarande.

Om acceptans och godkännande av villkoren uteblir kommer din registrering ej att genomföras och därmed har ingen överenskommelse träffats om förpliktelser av leverans av tjänster från StreetCoin AB.

StreetCoin AB’s tjänster innehåller sociala och interaktiva funktioner vilket innebär att tjänsten kräver flera tekniska krav som skall vara uppfyllda. StreetCoin AB hänvisar till varje tredjepartsleverantörs specifikationer och begränsningar avseende operativsystem, webbläsare och andra systemplattformars användning. All information som du angav under registreringen kan korrigeras under registreringsprocessen genom att återvända till de tidigare sidorna och korrigera felaktiga uppgifter.

Förändra eller uppdatera villkoren

Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av villkoren. När vi gör väsentliga ändringar av villkoren ger vi dig ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. Om du använder tjänsten som anonym användare skickas information i tjänsten om att förändringen redovisas på www.streetcoin.se. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av villkoren kan du säga upp villkoren genom att kontakta oss via e-post info@streetcoin.se.

Användning

Det finns två typer av användare till StreetCoin AB’s tjänster med anledning av att det är en handelsplats där juridiska personer och fysiska personer genomför transaktioner av erbjudanden och som har värden i vilken StreetCoin AB inte har något ansvar mot någon av parterna. Det genomförs även betalningstransaktioner med valuta som betalning för genomförda transaktioner/köp genom tredjeparts betalsystem för debet/kredit-kort/faktura eller någon annan överenskommen metod.

För Juridisk person/handlare gäller följande:

Juridisk person/handlaren har ingått ett avtal med StreetCoin AB om att använda de tjänster som erbjuds i StreetCoin AB’s plattformar med att dela ut belöningar som StreetCoins och ta emot StreetCoins enligt de handelsregler som har upprättats mellan StreetCoin AB och Juridisk person/handlaren. De tjänster som StreetCoin AB tillhandahåller för Juridisk person/handlaren är debiterbara tjänster enligt avtal och prislista. Tjänsternas funktion och beskrivningar återfinns i apparna eller efter inloggning på StreetCoin AB’s hemsida. Om betalningar av tjänsten uteblir enligt avtal kan tjänsten villkorslöst stängas av StreetCoin AB.

Om utställarbolaget av nya Streetcoins ställer in betalningarna, försätts i konkurs eller likvidation så upphör omgående rätten att utställa ny StreetCoins.

Som Juridisk person/handlare kan du publicera, ladda upp, eller posta till dina anslutna medlemmar innehåll till tjänsten, som till exempel kan inkludera bilder, text, meddelanden, information, erbjudanden.

Som Juridisk person/handlare intygas allt innehåll som publiceras i StreetCoin AB’s tjänster och till medlemmarna, att du har rätt att publicera sådant innehåll och att sådant innehåll, eller tjänstens användning av sådant innehåll enligt villkoren, inte bryter mot ingångna avtal, tillämplig lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part, eller antyder att StreetCoin AB står bakom innehållet, såvida du inte har fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från en sådan entitet. StreetCoin AB kan, men har ingen skyldighet att granska, övervaka eller redigera innehållet. Däremot om StreetCoin AB finner att innehållet inte följer de angivna riktlinjer som finns beskrivna under rubriken riktlinjer kan Juridisk person/handlares användning av tjänsten stängas med omedelbar verkan.

Betalning

Juridisk person/handlare ingår ett avtal med StreetCoin AB att nyttja tjänsterna i StreetCoin AB’s system genom att bekräfta användarvillkoren. Det betyder att juridisk person/handlare är medlem i systemet UTAN kostnad om det INTE finns några klienter anslutna till handlaren. Handlaren blir debiterad genom aktiviteter och händelser, och därmed får handlaren en bekräftelse på att klienterna/medlemmarna är aktiva och gör affärer med handlaren. Så snart en fysisk person/din kund har anslutit sig till dig som juridisk person/handlare och en transaktion eller flera transaktioner har genomförts enligt gällande prislista, fakturering sker samma dag i månaden som ansökan om handlare- konto har lämnats, kommer att faktureras dig som juridisk person/handlare i efterskott och betalning skall vara oss tillhanda enligt de betalningskonditioner som finns angivna på utställd faktura.

För fysisk person/du som kund gäller följande:

Fysisk person/du som kund har ingått ett avtal med att acceptera villkoren mellan StreetCoin AB och dig själv, där StreetCoin AB erbjuder dig som användare/kund att utan några kostnader fritt använda samtliga tjänster och vara medlem i ett multipelt belöningssystem. Tjänsternas funktion och beskrivningar återfinns i apparna och/eller på StreetCoin AB’s hemsidor.

Uppsägning och avsluta medlemskap

Juridisk person/handlare och fysisk person/du som kund kan närsomhelst avsluta sitt medlemskap enligt följande förutsättningar:

Juridisk person/handlare kan avsluta sitt medlemskap närsomhelst. Ofakturerade tjänster fram till utträdet kommer att faktureras.

Fysisk person/du som kund kan närsomhelst frivilligt avsluta ditt medlemskap och nyttjande av tjänsterna hos StreetCoin AB enligt följande förutsättningar:

När du som fysisk person/du som kund har tagit ett beslut att avsluta ditt medlemskap kommer samtliga medlemskonton med eller utan samlade StreetCoin och konton att avslutas. Som anonym användare försvinner all din information i det ögonblick appen har avinstallerats från den mobiltelefonen eller annan enhet.

Efter det att medlemskapet har avslutats, enligt användarvillkoren, finns det hos medlemmen inga skyldigheter, plikter eller någon relation mellan medlemmen och StreetCoin AB kvar, därmed är allt engagemang avslutat.

Riktlinjer

Som Juridisk person/handlare och fysisk person/du som kund, skall respektera StreetCoin AB’s regler och villkor, ägarna, distribuerat eller publiceratinnehåll och att få nyttja tjänsten och dess användning. StreetCoin AB tillåter ingen registrering och användning, och missbruk av de tjänster som erbjuds i ett medlemskap som utgör ett innehåll av följande karaktär:

är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent, är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive men inte begränsat till kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller StreetCoin AB’s eller en tredje parts äganderätt, innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller någon annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller tredje parts personuppgifter eller är avsett att få tag på sådana personuppgifter, inkluderar skadligt innehåll såsom trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till tjänsten, syftar till att trakassera eller mobba andra användare, innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande, använder automatiska metoder för att på konstgjord väg främja innehåll, innefattar överföring av oombedda massmail eller andra former av spam, skräppost, kedjebrev eller liknande, inklusive genom StreetCoin AB’s tjänster, innefattar kommersiella aktiviteter eller säljaktiviteter, såsom reklam, kampanjer, tävlingar, utlottningar eller pyramidspel, som inte uttryckligen är godkända av StreetCoin AB, länkar till, refererar till, eller på annat sätt marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, annat än med StreetCoin AB’s uttryckliga godkännande, stör eller på annat sätt negativt påverkar StreetCoin AB’s tjänster, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i tjänsten eller StreetCoin AB’s datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av StreetCoin AB’s säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för tjänsten, innehållet eller någon del därav, där omvänd teknik tillämpas för att reproducera StreetCoin AB’s information eller en annan tillverkares produkt efter utförlig granskning av dess konstruktion eller sammansättning, eller står i strid med Avtalen eller villkoren, enligt StreetCoin AB’s egen bedömning.

Dessutom är följande information och handhavande av StreetCoin AB’s tjänster inte tillåtet:

att överföra kopior av lagrat Innehåll från en auktoriserad enhet till någon annan enhet på något sätt, att demontera, modifiera, eller att skapa speglade funktioner av StreetCoin AB’s tjänster, innehållet eller av någon del av, kringgå någon teknik som används av StreetCoin AB, dess licensgivare, eller tredje part för att skydda Innehållet eller tjänsterna, att kringgå eventuella territoriella begränsningar som tillämpas av StreetCoin AB eller dess licensgivare, att ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i eller som tillhandahålls via StreetCoin AB’s tjänster i syfte att dölja eller ändra några indikationer avseende ägande eller källan till något Innehåll, att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,

Du bekräftar och godkänner att följa villkoren enligt ovan, och godtar att StreetCoin AB kan vi vid missbruk med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt StreetCoin medlemskonto.

Koder och datalagring

Ditt lösenord som användare skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord på tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

Som användare och medlem av StreetCoin AB’s tjänster och funktioner, och efter nerladdning av mobil app eller nerladdning till någon annan enhet som medger funktion av StreetCoin AB’s tjänster, kommer du att använda delar av ditt lagringsutrymme i enheten för att tillhanda funktion av tjänsterna. Du bekräftar och godkänner att det inte är StreetCoin AB’s ansvar att tillräckligt med lagringsminne finns på din enhet och att din enhet har godkänd systemplattform för att kunna nyttja StreetCoin AB’s tjänster. Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar varken StreetCoin AB eller dess leverantörer eller distributörer några specifika löften om tjänsterna. StreetCoin gör exempelvis inga åtaganden om innehållet som har publicerats av användarna, tjänsternas specifika funktion, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. StreetCoin tillhandahåller tjänsterna i befintligt skick enligt StreetCoin AB’s produktspecifikation vid aktuell tidpunkt.

Rättigheter

Det vi tilldelar dig som användare av våra tjänster följande:

StreetCoin AB’s samtliga tjänster och funktioner som finns i mobila appar och som finns på StreetCoin AB’s webbsida eller som StreetCoin AB’s tredjeparts licensgivare. Vi ger samtliga registrerande användare en exklusiv rättighet att nyttja StreetCoin AB’s tjänster och funktioner. Användare i StreetCoin AB’s tjänster kan publicera, ladda upp och/eller posta innehåll i enlighet med de funktioner som till exempel kan inkludera bilder, text, meddelanden, och information. Det är viktigt att du som användare förstår omfattningen av postad information som inte följer givna riktlinjer, villkor och avtal att du är ensam ansvarig för allt innehåll som du postar. StreetCoin AB ansvarar inte för något innehåll och står inte heller bakom någon åsikt som finns angivet i något innehåll. Du som användare och medlem accepterar att om någon väcker talan mot StreetCoin AB relaterat till användarinnehåll som du har publicerat så ska du ersätta och hålla StreetCoin AB skadeslöst från alla skador, förluster och kostnader av alla slag, inklusive rimliga kostnader för juridiskt ombud till följd av sådant krav, så långt som är tillåtet enligt gällande lag oavsett region/jurisdiktion.

Du samtycker till att följa våra användarriktlinjer och att inte använda StreetCoin AB’s tjänster, innehåll, eller något som på något sätt som INTE uttryckligen tillåts enligt villkoren. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats användarna i villkoren ger StreetCoin AB användarna ingen rätt till, äganderätt till eller anspråk avseende StreetCoin AB’s tjänster eller innehåll. Vid missbruk av StreetCoin AB’s och tredjeparts tjänster och otillåten verksamhet och ej accepterad verksamhet har StreetCoin AB alla rättigheter att stänga av användare av tjänsterna villkorslöst enligt avtal.

Programvara som tillhandahålls av en tredje part som ingår i StreetCoin AB’s tjänster licensieras till användarna antingen under avtalen eller under licensvillkoren för den relevanta tredje parts-programkomponenten som finns att tillgå under “hjälp” eller “inställningar” i desktop-klient och mobila appar och/eller på StreetCoin AB’s webbplatser.

Alla StreetCoin AB’s varumärken, servicemärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för StreetCoin AB’s varumärke och kännetecken tillhör enbart StreetCoin AB eller dess licensgivare. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av StreetCoin AB’s kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk. Undantag är särskilda överenskommelser som har reglerats i avtalen mellan StreetCoin AB och användaren.

Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig som medlem under villkoren ger du oss rätt att låta StreetCoin AB’s-tjänster att använda processorn, bandbredden och hårdvaran på din enhet för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten, leverera annonser och annan information till dig och låta våra samarbetspartners göra detsamma. I varje del av StreetCoin AB’s-tjänsten kan Innehållet som du tar del av, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive avtal med tredje part. Visst Innehåll som har licensierats eller levererats till StreetCoin AB kan innehålla reklam som en del av Innehållet vilken kan förekomma oförändrad i StreetCoin AB’s tjänster.

Tredje parts applikationer

StreetCoin AB’s tjänster är integrerad med applikationer, komponenter, webbplatser och tjänster från tredje parter, i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig och därmed ge användarna en komplett upplevelse av tjänsten. Tredjepartsleverantörers applikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa applikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att StreetCoin AB inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer.

Uppdateringar, förändringar och begränsningar

StreetCoin AB kommer löpande att vidareutveckla tjänsterna och därmed kommer uppdateringar att ske från tid till annan. StreetCoin AB förbehåller sig rätten att när som helst och när det passar att genomföra tekniskt underhåll vilket kan resultera i tillfälliga avbrott av tjänsterna. StreetCoin AB, i den utsträckning det är möjligt, förbehåller sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanenta, funktioner och egenskaper i StreetCoin AB’s tjänster, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig som medlem och användare, för varje avbrott, ändring eller upphörande av tjänsterna eller funktioner och därmed egenskaper.

Friskrivningar, garantier och begränsningar

Vi försöker att erbjuda den bästa tjänst vi kan, men du förstår och accepterar att StreetCoin AB:s tjänster tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig, utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om skick av något slag. Du använder StreetCoin AB-tjänsten på egen risk. I största tillåtna utsträckning enligt tillämplig lag lämnar StreetCoin AB och alla ägare av innehållet inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Varken StreetCoin AB eller någon ägare av innehåll garanterar att StreetCoin AB-tjänsten är fri från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter. StreetCoin AB lämnar inte heller några utfästelser avseende, och garanterar inte, stödjer inte och tar inte något ansvar för eventuella tredjepartsapplikationer eller dess innehåll, användarinnehåll, eller någon annan produkt eller tjänst som marknadsförs eller erbjuds av en tredje part i eller via StreetCoin AB tjänster eller någon länkad webbplats, eller som visas i någon banner eller annan annons. Du förstår och accepterar att StreetCoin AB inte har något ansvar för någon transaktion mellan dig och tredjepartsleverantörer av tredjepartsapplikationer eller produkter eller tjänster som annonseras i eller genom StreetCoin AB tjänster. Som med alla köp av en produkt eller en tjänst genom alla slags medier eller miljöer bör du använda ditt omdöme och iaktta försiktighet när så krävs. Inga råd och ingen information som du fått från StreetCoin AB, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa någon garanti från StreetCoin AB i detta avseende. Vissa aspekter av detta avsnitt kanske inte gäller i vissa jurisdiktioner, om de inte är tillåtna enligt tillämplig lag.

Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som användande medlem.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag accepterar du att om du har problem med eller är missnöjd med StreetCoin AB’s tjänster är dina rättigheter begränsade till att avinstallera all StreetCoin AB’s programvara och att sluta använda StreetCoin AB’s tjänster. Vid en medlems frivilliga beslut att en avinstallation av samtliga tjänster som har levererats av StreetCoin AB skall ske, kommer medlemmens konton att raderas med innehåll, vilket betyder att någon återvinning av eventuella saldon, värden, StreetCoins/bonusar m.m. ej kan återskapas och därmed friskriver sig StreetCoin AB för allt ansvar gentemot medlemmens eget beslut. StreetCoin AB tar inte något ansvar för tredjepartsapplikationer eller innehållet i dessa och eftersom din relation med sådana tredjepartsapplikationer kan regleras i separata avtal med sådana tredje parter gäller, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, att om du har problem med eller är missnöjd med tredjepartsapplikationer eller dess innehåll är dina rättigheter i relation till StreetCoin AB begränsade till att avinstallera och/eller sluta använda sådana tredjepartsapplikationer.

StreetCoin AB, dess befattningshavare, aktieägare, anställda, agenter, ledning, dotterbolag, koncernbolag, efterträdare, förvärvare, leverantörer eller licensgivare ansvarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador, särskilda skador, straffskadestånd, avskräckande skador, eller följdskador, uteblivet nyttjande, förlust av data, verksamhet eller vinst, oavsett om den är direkt eller indirekt, i samtliga fall som följd av användning eller utebliven användning av StreetCoin AB’s tjänster, tredjepartsapplikationer eller tredjepartsapplikationers innehåll, oavsett rättslig grund och oavsett om StreetCoin AB har varnats om att dessa skador kan uppstå, och även om det innebär att det egentliga syftet med tjänsten inte uppnås , eller med avseende på samtliga anspråk som avser StreetCoin AB’s tjänster.

Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller beaktat vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt. När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelade om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse och prisavdrag.

Tvister och juridik

Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). SCC:s regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm.

Språket för förfarandet skall vara svenska eller engelska.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Den här sidan använder kakor (cookies) eftersom den tillåter dig att logga in på ett konto. Sidan använder också kakor för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda denna webbplats accepterar du att kakor används. Om du inte accepterar användning av kakor, kan du begränsa lagring av dem i din webbläsare, men det kan resultera i att funktioner på webbsidan slutar att fungera.